Όροι του MULTIRAMAREWARDSCLUB

Οι παρακάτω όροι ρυθμίζουν τη λειτουργία του ΜULTIRAMA REWARDS CLUB. Το ΜULTIRAMA REWARDS CLUB είναι ένα πρόγραμμα μέσω του οποίου τα μέλη εξασφαλίζουν επιβράβευση αγορών με την συλλογή και εξαργύρωση πόντων, ειδικές προσφορές, προνομιακή ενημέρωση για νέα προϊόντα, συμμετοχή σε διαγωνισμούς και κληρώσεις -και λοιπά προνόμια όπως εξειδικεύονται παρακάτω. Η υπογραφή και υποβολή (σε φυσική/ηλεκτρονική μορφή) της αίτησης ένταξης στο ΜULTIRAMA REWARDS CLUB σημαίνει ότι ο αιτών έχει λάβει γνώση των παρακάτω όρων και αποδέχεται ότι αυτοί αποκλειστικά ρυθμίζουν τα δικαιώματα και τις τυχόν υποχρεώσεις του ως μέλος του εν λόγω προγράμματος.

ΕΓΓΡΑΦΗ ΜΕΛΟΥΣ: Οποιοδήποτε φυσικό πρόσωπο άνω των 16 ετών ή Νομικό πρόσωπο, έχει δικαίωμα να συμπληρώσει τη σχετική αίτηση μέλους σε φυσική μορφή, την οποία και θα προμηθεύεται και θα την υποβάλει αποκλειστικά σε οποιοδήποτε φυσικό κατάστημα του δικτύου των καταστημάτων MULTIRAMA, εντός της ελληνικής επικράτειας,. Η κάρτα μέλους ενεργοποιείται σε ένα από τα καταστήματα του δικτύου των καταστημάτων ΜULTIRAMA και μπορεί να χρησιμοποιηθεί άμεσα εφόσον έχει επαρκώς συμπληρωθεί, και έχει υπογραφεί η αίτηση στο κατάστημα. 1.1 O αιτών καθίσταται μέλος και δικαιούται των παρακάτω προνομίων εφόσον λάβει την κάρτα ενεργοποιημένη με τα στοιχεία του νέου μέλους από οποιοδήποτε φυσικό κατάστημα Μultirama. Για την ενεργοποίηση της εταιρικής κάρτας μέλους απαιτείται η προσκόμιση εγγράφων ανάλογα με την μορφή της εταιρείας. Για εταιρείες Α.Ε και Ε.Π.Ε απαιτείται α) η προσκόμιση μόνο του τελευταίου ΦΕΚ εκπροσωπήσεως, στη περίπτωση που νόμιμος εκπρόσωπος και αιτών είναι τα ίδια πρόσωπα άλλως β) στη περίπτωση ο αιτών δεν είναι νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας εκτός του τελευταίου ΦΕΚ εκπροσωπήσεως απαιτείται και η προσκόμιση πρακτικού Διοικητικού Συμβουλίου με το οποίο θα δίνεται εξουσιοδότηση στον αιτούντα για την χρήση της κάρτας μέλους για λογαριασμό της εταιρείας. Για τις εταιρείες Ο.Ε, Ε.Ε, ΣΙΑ και ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ απαιτείται καταστατικό και εξουσιοδότηση του νόμιμου εκπροσώπου προς τον αιτούντα για την χρήση της κάρτα μέλους για λογαριασμό της εταιρείας. 1.2 Από το πρόγραμμα του MULTIRAMA REWARDS CLUB εξαιρούνται οι εταιρικοί πελάτες που απολαμβάνουν ιδιαίτερη τιμολογιακή πολιτική από το τμήμα εταιρικών πελατών της RETAIL WORLD A.E , το προσωπικό της RETAIL WORLD A.E , καθώς και το προσωπικό άλλων εταιρειών το οποίο απολαμβάνει σταθερή ποσοστιαία έκπτωση επί τη βάσει ειδικής συμφωνίας. Σε περίπτωση που το MULTIRAMA REWARDS CLUB λάβει γνώση ότι μέλη που ανήκουν στις προαναφερθείσες κατηγορίες έχουν εκδώσει κάρτα club θα προχωράει στην απενεργοποίηση της κάρτας χωρίς να προηγείται ειδοποίηση.1.3. Μόνο μια κάρτα ΜULTIRAMA REWARDS CLUB αντιστοιχεί σε κάθε φυσικό και νομικό πρόσωπο. Σε περίπτωση που το MULTIRAMA REWARDS CLUB λάβει γνώση ότι μέλη του, έχουν στην κατοχή τους παραπάνω από μία (1) κάρτες θα απενεργοποιεί κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια τις τις κάρτες και θα μεταφέρει τους πόντους στη μία (1) ενεργή κάρτα χωρίς να προηγηθεί σχετική ενημέρωση στα μέλη. Εξαιρούνται οι περιπτώσεις κατά τις οποίες το μέλος τυγχάνει να είναι φυσικό πρόσωπο και νόμιμος εκπρόσωπος εταιρείας όπου εκδίδονται μία (1) κάρτα προσωπική και μία (1) κάρτα εταιρική. Σε αυτές τις περιπτώσεις ισχύουν και οι δύο (2) κάρτες και οι πόντοι αυτών σε καμία περίπτωση δεν εξαργυρώνονται αθροιστικά και στις δύο (2) κάρτες. 2. ΠΡΟΝΟΜΙΑ ΜΕΛΩΝ MULTIRAMA REWARDS CLUB: Τα μέλη του MULTIRAMA REWARDS CLUB εξασφαλίζουν την επιβράβευση αγορών με συλλογή και εξαργύρωση πόντων, συμμετοχή σε κληρώσεις, κλπ. που διέπονται από όρους και τα οποία η RETAIL WORLD A. E. δικαιούται κατά την απόλυτη κρίση της να τροποποιεί καθ' οιονδήποτε τρόπο, προσθέτοντας νέα ή καταργώντας υφιστάμενα. Από τις κληρώσεις και διαγωνισμούς δεν επιτρέπεται να λαμβάνουν συμμετοχή οι συγγενείς έως β’ βαθμού των εργαζομένων της RETAIL WORLD A.E και των θυγατρικών της. Τα μέλη ενημερώνονται για τα προνόμια που ισχύουν για κάθε περίοδο μέσω του site www.multirama.gr. 2.1 Τα προνόμια ισχύουν και εφαρμόζονται από τη στιγμή ενεργοποίησης της κάρτας μέλους και δεν συνυπολογίζονται αγορές που έγιναν πριν την ημερομηνία ενεργοποίησης της κάρτας στα φυσικά καταστήματα Μultirama, από το www.multirama.gr ή από τη γραμμή εξυπηρέτησης πελατών 210 8181888. Τα προνόμια δεν ισχύουν για αγορές που γίνονται από το www.multirama.gr και από τη γραμμή εξυπηρέτησης πελατών 210 8181888. 2.2 Συλλογή πόντων: Για κάθε 2 (ευρώ) αγορών που πραγματοποιούνται στα φυσικά καταστήματα Μultirama το μέλος κερδίζει 1 πόντο, ως αναφέρεται και στο www.multirama.gr. Παράδειγμα: Για αγορά ενός προϊόντος αξίας 100 € (ευρώ) το μέλος κερδίζει 50 πόντους. 2.3 Εξαργύρωση πόντων: Η εξαργύρωση των πόντων γίνεται αποκλειστικά από το μέλος (φυσικά πρόσωπα) και με την επίδειξη της αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου για αλλοδαπά πρόσωπα στα φυσικά καταστήματα Mulitrama. Για την εξαργύρωση των πόντων από νομικά πρόσωπα, απαιτείται η προσκόμιση εγγράφου με σφραγίδα και υπογραφή του νομικού προσώπου (είτε πρακτικό ΔΣ ή πληρεξούσιο έγγραφο του νομίμου εκπροσώπου του), η οποία θα εξουσιοδοτεί τον αιτούντα για την χρήση της κάρτας μέλους και την εξαργύρωση των πόντων για λογαριασμό του νομικού προσώπου.2.3.1 Οι πόντοι που συλλέγονται με κάθε αγορά μπορούν να εξαργυρωθούν μόνο στα φυσικά καταστήματα Μultirama, εφόσον παρέλθουν 15 ημερολογιακές ημέρες από τον χρόνο παραλαβής του προϊόντος αγοράς και με την προϋπόθεση ότι το σύνολο των ενεργών πόντων του μέλους, είναι ίσο ή μεγαλύτερο από την πρώτη (1η) κλίμακα εξαργύρωσης των 700 πόντων και με την προϋπόθεση ότι το σύνολο των ενεργών πόντων του μέλους, είναι ίσο ή μεγαλύτερο από την πρώτη (1η) κλίμακα εξαργύρωσης των 700 πόντων. H εξαργύρωση των πόντων πραγματοποιείται με την αγορά οποιονδήποτε προϊόντων επιλέξει το μέλος, εφόσον η αξία τους είναι ίση ή μεγαλύτερη από την αξία εξαργύρωσης πόντων. Παράδειγμα: ο κάτοχος αγοράζει ένα προϊόν αξίας 55,90 € (ευρώ) και εξαργυρώνει 2.000 πόντους αξίας 50 € (ευρώ). Ο πελάτης πληρώνει τη διαφορά 5,90€ (ευρώ). Τα ευρώ που εξαργυρώνει ο κάτοχος (ανάλογα την κλίμακα εξαργύρωσης) αφαιρούνται αυτόματα από την κάρτα και η αξία τους από το ποσό της αγοράς τη στιγμή της συναλλαγής. Για το ποσό της νέας αγοράς ο κάτοχος συλλέγει εκ νέου πόντους. 2.3.2 Οι πόντοι που εξαργυρώνονται απαιτείται να είναι ίσοι με μία (1) από τις πέντε (5) κλίμακες εξαργύρωσης. Παράδειγμα: ο κάτοχος που έχει συλλέξει 1.500 πόντους έχει τη δυνατότητα να εξαργυρώσει 1.000 πόντους και να επωφεληθεί έκπτωση αξίας 25 € (ευρώ) στην αγορά που θα πραγματοποιήσει παράλληλα με την εξαργύρωση. Δεν έχει τη δυνατότητα να εξαργυρώσει 1.500 πόντους. 2.3.3 Σε καμία περίπτωση, ο αριθμός των πόντων που έχει συλλεχθεί δε μπορεί να εξαργυρωθεί και να επιστραφεί έναντι χρημάτων ή να χρησιμοποιηθεί ως προκαταβολή για την αγορά προϊόντων. 2.3.4 Οι πόντοι που συλλέγουν τα μέλη του ΜULTIRAMA REWARDS CLUB μέσω των αγορών που πραγματοποιούν αποκλειστικά από τα φυσικά καταστήματα Μultirama, ισχύουν για (12) δώδεκα μήνες από την ημερομηνία της συναλλαγής κατά την οποία συλλέχθηκαν και μπορούν να εξαργυρωθούν μέχρι και την τελευταία ημερολογιακή ημέρα του μήνα εντός του οποίου λήγουν. Κατ’ εξαίρεση, οι πόντοι μπορούν να εξαργυρωθούν μέχρι και την τελευταία ημερολογιακή ημέρα του επόμενου μήνα από την λήξη τους, εάν η λήξη του 12μήνου συμπίπτει με την τελευταία ημερολογιακή ημέρα του μήνα. Τα μέλη έχουν τη δυνατότητα να ενημερωθούν με σχετικά παραδείγματα λήξης πόντων στον ιστότοπο (site) της Εταιρείας στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.multirama.gr,στην ενότητα συχνών ερωτήσεων. 2.3.5 Το μέλος μπορεί να πληροφορηθεί το σύνολο των ενεργών πόντων που διαθέτει, το ποσό των πόντων που μπορεί να εξαργυρώσει, για ημερομηνία λήξης των πόντων του μέσω e-mailστο club@mutirama.grl από τα ταμεία των καταστημάτων Multirama ή μέσω e-mail στο club@multirama.gr. 2.4 Στις ως άνω αγορές υπολογίζονται οι αγορές που γίνονται μόνο από τα φυσικά καταστήματα Multirama, στην αναγραφόμενη τιμή πώλησης του προϊόντος πλέον ΦΠΑ, χωρίς τυχόν προσαυξήσεις χρηματοοικονομικών εξόδων αιτία αγοράς με πιστωτική κάρτα και επιβάρυνσης μεταφορικών. Εξαιρούνται οι συναλλαγές που πραγματοποιούνται μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος www.multirama.gr ή της γραμμής εξυπηρέτησης πελατών 210 8181888. 2.5 Aκύρωση πόντων: Σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο ακυρωθεί η συναλλαγή που πραγματοποίησε ο πελάτης, αυτόματα αφαιρούνται και οι πόντοι που χορηγήθηκαν για την συναλλαγή αυτή. 2.6 Επιστροφή πόντων: Στην περίπτωση που το μέλος επιστρέψει το προϊόν που έχει αγοράσει, με την έκδοση του παραστατικού επιστροφής, αυτόματα θα αφαιρούνται και οι πόντοι που χορηγήθηκαν για την συναλλαγή αυτή. 2.7 Επιστροφές προϊόντων των οποίων η αξία είναι ίση με την αξία των πόντων που εξαργυρώθηκαν: Προϊόντα που αγοράζονται από τα μέλη μέσω εξαργύρωσης πόντων, δεν θα είναι δυνατή η επιστροφή και αλλαγή τους παρά μόνο με ίδιο προϊόν και απαιτείται να συνοδεύονται από το παραστατικό της αγοράς που αναφέρει και την εξαργύρωση των πόντων της υπάρχουσας συναλλαγής. 2.8 Διαγραφή μέλους: Το μέλος που θα γνωστοποιήσει με έγγραφη ενημέρωση ότι θέλει να διαγραφεί από το MULTIRAMA REWARDS CLUB στην περίπτωση που οι ενεργοί πόντοι υπερβαίνουν την πρώτη (1η) κλίμακα εξαργύρωσης των 700 πόντων, θα έχει τη δυνατότητα να τους εξαργυρώσει στο διάστημα ενός (1) μήνα από την ημερομηνία γνωστοποίησης της διαγραφής του. Πόντοι που δεν έχουν εξαργυρωθεί μετά την πάροδο του ενός (1) μήνα από την ημερομηνία γνωστοποίησης της διαγραφής του στο MULTIRAMA REWARDS CLUB, θα μηδενίζονται και θα γίνεται αυτόματη απενεργοποίηση του κωδικού της κάρτας μέλους. 3. Η ιδιότητα του μέλους καθώς και τα τυχόν κεκτημένα προνόμια δεν μεταβιβάζονται και δεν εκχωρούνται για κανένα λόγο και με κανένα τρόπο. 4. Τα μέλη οφείλουν να ενημερώσουν για τυχόν αλλαγή των στοιχείων τους, που έχουν δώσει στην αρχική τους αίτηση, μέσω e-mail στην διεύθυνση club@multirama.gr, διαφορετικά η RETAIL WORLD A.E δεν θα ευθύνεται για απώλεια αλληλογραφίας ή διακοπή της επικοινωνίας. 5.Σε περίπτωση απώλειας ή καταστροφή της κάρτας ο κάτοχος θα πρέπει να το δηλώσει στην RETAIL WORLD A.E ούτως ώστε να αποφεύγεται δόλια χρήση αυτής και να είναι εφικτή η αντικατάστασή της. Οι ενεργοί πόντοι σε αυτή την περίπτωση δεν ακυρώνονται αλλά μεταφέρονται στη νέα κάρτα. Η RETAIL WORLD A.E δεν φέρει καμία ευθύνη για τη χρήση της κάρτας και εξαργύρωσης πόντων σε περίπτωση απώλειας κάρτας και μέχρι αυτή η απώλεια να γνωστοποιηθεί. 6. H RETAIL WORLD A.E διατηρεί το δικαίωμα, κατά την απόλυτη κρίση της, διαγραφής μέλους του MULTIRAMA REWARDS CLUB και διαγραφής ή ακύρωσης των τυχόν προνομίων του, εφόσον αυτό το μέλος δεν τηρεί τους όρους χρήσης της κάρτας ή κάνει κακή χρήση της κάρτας. 7. Η RETAIL WORLD A.E δικαιούται οποτεδήποτε να διαλύσει το MULTIRAMA REWARDS CLUB υπό την προϋπόθεση της ειδοποίησης των μελών δύο (2) μήνες νωρίτερα από την ιστοσελίδα www.multirama.gr στην ενότητα MULTIRAMA REWARDS CLUB News (εκτός εάν η διάλυση οφείλεται σε λόγους ανωτέρας βίας ή σε δικαστική ή διοικητική απόφαση ή πράξη) και αφού λάβει υπόψη τα κεκτημένα προνόμια των μελών από την συμμετοχή τους στο MULTIRAMA REWARDS CLUB. Στη περίπτωση που δεν εξαργυρωθούν οι ενεργοί πόντοι στο διάστημα δύο (2) μηνών που έχει οριστεί, το μέλος χάνει το δικαίωμα εξαργύρωσης των πόντων του στα φυσικά καταστήματα Multirama. Η RETAIL WORLD A.E εφόσον οι πόντοι μηδενίζονται ουδεμία οικονομική ευθύνη φέρει, για την αποζημίωση του μέλους. 8. Η RETAIL WORLD A.E δεν έχει ουδεμία ευθύνη ή υπαιτιότητα σχετικά με τυχόν επαγωγή σε φορολογία των προνομίων ή δώρων ή για οποιεσδήποτε άλλες δαπάνες που θα προκύψουν σε σχέση με τα προνόμια ή τα δώρα που θα λάβουν τα μέλη του MULTIRAMA REWARDS CLUB. 9. Η RETAIL WORLD A.E δεν έχει ούτε αναλαμβάνει ουδεμία ευθύνη έναντι οποιουδήποτε μέλους για οποιαδήποτε ζημία προκύψει, ολικά ή μερικά, άμεσα ή έμμεσα από τη λειτουργία του MULTIRAMA REWARDS CLUB ή/και από την τυχόν διάλυση αυτού. 10. Με την υπογραφή και υποβολή της αίτησης συμμετοχής στο MULTIRAMA REWARDS CLUB τα μέλη παρέχουν την συγκατάθεσή τους για την προβολή διαφόρων εκδηλώσεων του MULTIRAMA REWARDS CLUB μέσω του έντυπου και ηλεκτρονικού τύπου ή/ και του Διαδικτύου (Internet). Ειδικότερα η RETAIL WORLD A.E δικαιούται να δημοσιοποιήσει με οποιονδήποτε πρόσφορο κατά την κρίση της τρόπο ή/και να χρησιμοποιήσει για διαφημιστικούς σκοπούς φωτογραφίες, φιλμς και βίντεο, καθώς και οποιοδήποτε στοιχείο σχετικό με τις δραστηριότητες του MULTIRAMA REWARDS CLUB ή που προκύπτει από αυτές. 11. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ:Η RETAIL WORLD A.E. διαφυλάσσει τον προσωπικό χαρακτήρα των προσωπικών δεδομένων των μελών του MULTIRAMA REWARDS CLUB, τα οποία θα τηρεί σε εδικό αρχείο, και με κανέναν τρόπο και για καμία αιτία δεν τα μεταβιβάζει σε οποιονδήποτε τρίτο (νομικό ή φυσικό πρόσωπο) παρά μόνο όπου αυτό προβλέπεται από το νόμο και μόνο προς τις αρμόδιες αρχές. Η RETAIL WORLD A.E ενδέχεται να χρησιμοποιήσει ορισμένα από τα ανωτέρω στοιχεία για την αποστολή ενημερωτικού /διαφημιστικού υλικού καθώς και για την παροχή υπηρεσιών σχετικών με την λειτουργία του MULTIRAMA REWARDS CLUB. Κάθε μέλος του MULTIRAMA REWARDS CLUB μπορεί να απευθυνθεί στη διεύθυνση της έδρας της εταιρείας RETAIL WORLD A.E (23ο χλμ. Εθνικής Οδού Αθηνών Λαμίας, Άγιος Στέφανος Αττικής, 14565, τηλ:+302108181000) και να ασκήσει τα δικαιώματα του πρόσβασης, μεταβολής ή διαγραφής των ανωτέρω στοιχείων κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στα άρθρα 11-13 του Ν. 2472/97 περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα της ελληνικής νομοθεσίας. Για τη διαγραφή των εταιρικών μελών απαιτείται ανάλογα με την μορφή της εταιρείας τα ανωτέρω περιγραφόμενα εν τη παρ. 1 απαιτούμενα έγγραφα. 12. Οι παρόντες όροι διέπονται από το Ελληνικό Δίκαιο. Για οποιαδήποτε διαφορά προκύψει από την εφαρμογή τους αρμόδια θα είναι τα δικαστήρια Αθηνών. 13. Όροι εξαργύρωσης πόντων του ΜULTIRAMA REWARDS CLUB και μεταφορά υπολειπόμενων πόντων στα καταστήματα Public: Η διαδικασία εξαργύρωσης των πόντων της κάρτας του MULTIRAMA REWARDS CLUB και μεταφοράς των πόντων που υπολείπονται μετά την εξαργύρωση ισχύει για τα μέλη που διαθέτουν 700 ενεργούς πόντους και άνω, αποκλειστικά στα καταστήματα PUBLIC. Βασική προϋπόθεση για την εξαργύρωση και μεταφορά των πόντων του ΜULTIRAMA REWARDS CLUB στα φυσικά καταστήματα Public, είναι η ένταξη του μέλους του ΜULTIRAMA REWARDS CLUB στο πρόγραμμα my club Public, η προσκόμιση της κάρτας ΜULTIRAMA REWARDS CLUB, η επίδειξη της αστυνομικής ταυτότητας για να διενεργηθεί έλεγχος ταυτοπροσωπίας , η υποβολή-υπογραφή αίτησης μεταφοράς & εξαργύρωσης πόντων και η απενεργοποίηση της κάρτας μέλους MULTIRAMA REWARDS CLUB. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την μεταφορά των πόντων ΜULTIRAMA REWARDS CLUB στην κάρτα my club Public στo www.multirama.gr ή στο www.public.gr 13.1 Εξαργύρωση 700 πόντων και άνω του MULTIRAMA REWARDS CLUB με τη χρήση της κάρτας my club Public και μεταφορά του συνόλου των ενεργών πόντων που υπολείπονται στο my club Public: Σύμφωνα με τους όρους του ΜULTIRAMA REWARDS CLUB το μέλος δύναται να προβεί σε εξαργύρωση πόντων με αγορά ίσης ή μεγαλύτερης αξίας από την αξία εξαργύρωσης πόντων. Οι πόντοι MULTIRAMA RΕWARDS CLUB που θα εξαργυρώνονται στα καταστήματα Public με τη χρήση της κάρτας my club Public, απαιτείται να είναι ίσοι με μία (1) από τις πέντε (5) κατηγορίες εξαργύρωσης που ισχύουν στο πρόγραμμα επιβράβευσης του MULTIRAMA REWARDS CLUB που περιγράφονται παρακάτω:

 

Σύνολο πόντων Αξία εξαργύρωσης πόντων
700 πόντοι 15€
1000 πόντοι 25€
2000 πόντοι 50€
3000 πόντοι 75€
4000 πόντοι 100€

 


Με κάθε εξαργύρωση, οι πόντοι που εξαργυρώνονται αφαιρούνται από την κάρτα ΜULTIRAMA REWARDS CLUB. Οι ενεργοί πόντοι του MULTIRAMA REWARDS CLUB που υπολείπονται, μεταφέρονται αυτόματα στο πρόγραμμα Μy Club Public. Με τη μεταφορά των υπολειπόμενων πόντων στη κάρτα my club Public το μέλος έχει τη δυνατότητα να τους εξαργυρώσει σύμφωνα με τα προνόμια του προγράμματος my club Public όπως περιγράφονται στο άρθρο (13.4). 13.2 Σε καμία περίπτωση, ο αριθμός των πόντων του MULTIRAMA REWARDS CLUB που έχει συλλεχθεί δε μπορεί να εξαργυρωθεί και να επιστραφεί έναντι χρημάτων ή να χρησιμοποιηθεί ως προκαταβολή για την αγορά προϊόντων. 13.3 Αυτόματη απενεργοποίηση κάρτας MULTIRAMA REWARDS CLUB: Με την μεταφορά των πόντων της κάρτας MULTIRAMA REWARDS CLUB στην κάρτα my club Public, αυτόματα γίνεται και η απενεργοποίηση της κάρτας ΜULTIRAMA REWARDS CLUB. Πλέον το μέλος έχει τη δυνατότητα να συλλέγει και να εξαργυρώνει του πόντους που συλλέγει με αγορές, αποκλειστικά από τα καταστήματα Public με την κάρτα my club Public σύμφωνα με τα προνόμια my club Public. 13.4 Συλλογή πόντων με την κάρτα My Club Public: Με τη χρήση της κάρτας my club Public, τα μέλη συλλέγουν 1 πόντο για κάθε 1€ αγορών σε βιβλία, cd /dvd, παιδικά παιχνίδια και γραφική ύλη και για κάθε 2€ αγορών σε τεχνολογία και gaming. Η κλίμακα εξαργύρωσης του MULTIRAMA REWARDS CLUB είναι ίδια με την κλίμακα εξαργύρωσης του Μy club Public. 14. Όροι εξαργύρωσης πόντων MULTIRAMA REWARDS CLUB στα καταστήματα Public: Η διαδικασία εξαργύρωσης πόντων της κάρτας του MULTIRAMA REWARDS CLUB, ισχύει για 700 ενεργούς πόντους και άνω, αποκλειστικά στα καταστήματα PUBLIC. Κάθε μέλος του ΜULTIRAMA REWARDS CLUB έχει τη δυνατότητα μεταφοράς των πόντων που έχει συλλέξει από τα καταστήματα Μultirama με τη χρήση της κάρτας ΜULTIRAMA REWARDS CLUB, στα καταστήματα Public 14.1 Βασική προϋπόθεση για τη μεταφορά πόντων του ΜULTIRAMA REWARDS CLUB καταστήματα Public, είναι ένταξη του μέλους του ΜULTIRAMA REWARDS CLUB στο πρόγραμμα my club Public και η υποβολή και υπογραφή αίτησης εξαργύρωσης πόντων. 14.2 Εξαργύρωση 700 πόντων και άνω του MULTIRAMA REWARDS CLUB με τη χρήση της κάρτας my club Public: Για τη εξαργύρωση των 700 πόντων και άνω του MULTIRAMA REWARDS CLUB με τη χρήση της κάρτας my club Public είναι απαραίτητη η υποβολή-υπογραφή αίτησης εξαργύρωσης πόντων. Σύμφωνα με τους όρους του ΜULTIRAMA REWARDS CLUB το μέλος δύναται να προβεί σε εξαργύρωση πόντων με αγορά ίσης ή μεγαλύτερης αξίας από την αξία εξαργύρωσης πόντων που δικαιούται. Οι πόντοι MULTIRAMA RΕWARDS CLUB που θα εξαργυρώνονται στα καταστήματα Public με τη χρήση της κάρτας my club Public, απαιτείται να είναι ίσοι με μία (1) από τις πέντε (5) κατηγορίες εξαργύρωσης που ισχύουν στο πρόγραμμα επιβράβευσης του MULTIRAMA REWARDS CLUB όπως περιγράφονται παρακάτω.

 

Σύνολο πόντων Αξία εξαργύρωσης πόντων
700 πόντοι 15€
1000 πόντοι 25€
2000 πόντοι 50€
3000 πόντοι 75€
4000 πόντοι 100€

 


Με κάθε εξαργύρωση οι πόντοι που εξαργυρώνονται αφαιρούνται από την κάρτα ΜULTIRAMA REWARDS CLUB. Για το ποσό της νέας αγοράς το μέλος κερδίζει νέους πόντους σύμφωνα με τα προνόμια της κάρτας my club Public. 14.3. Σε καμία περίπτωση, ο αριθμός των πόντων του ΜULTIRAMA REWARDS CLUB που έχει συλλεχθεί είτε από τα καταστήματα Public είτε από τα καταστήματα Multirama δε μπορεί να εξαργυρωθεί και να επιστραφεί έναντι χρημάτων ή να χρησιμοποιηθεί ως προκαταβολή για την αγορά προϊόντων. 14.4 Στη περίπτωση της εξαργύρωσης πόντων με τη χρήση της my club Public, η κάρτα MULTIRAMA REWARDS CLUB παραμένει ενεργοποιημένη και το μέλος μπορεί να την χρησιμοποιεί για αγορές και συλλογή πόντων αποκλειστικά στα καταστήματα Multirama, εν αντιθέσει με την εξαργύρωση πόντων που μπορεί να την πραγματοποιεί και στα καταστήματα Public. Οι ενεργοί πόντοι του MULTIRAMA REWARDS CLUB που υπολείπονται, παραμένουν στην κάρτα του ΜULTIRAMA REWARDS CLUB. 14.5. Απενεργοποίηση κάρτας MULTIRAMA REWARDS CLUB: Με την εξαργύρωση των πόντων της κάρτας MULTIRAMA REWARDS CLUB στην κάρτα my club Public, το μέλος έχει τη δυνατότητα να προβεί σε απενεργοποίηση της κάρτας ΜULTIRAMA REWARDS CLUB. Με την επιλογή της απενεργοποίησης πλέον το μέλος έχει τη δυνατότητα να συλλέγει και να εξαργυρώνει του πόντους που συλλέγει, με αγορές αποκλειστικά από τα καταστήματα Public, με τη χρήση της κάρτας my club Public σύμφωνα με τα προνόμια my club Public 14.6 Με τη χρήση της κάρτας My Club, τα μέλη συλλέγουν 1 πόντο για κάθε 1€ αγορών σε βιβλία, cd /dvd, παιδικά παιχνίδια και γραφική ύλη και για κάθε 2€ αγορών σε τεχνολογία και gaming. Με τη συλλογή 700 πόντων my club Public, το μέλος μπορεί να εξαργυρώσει τους 700 πόντους και να αγοράσει προιόντα ίσης ή μεγαλύτερης αξίας των 15€ (ευρώ) από την αξία της εξαργύρωσης , μόνο στα καταστήματα Public. 15.Όροι μεταφοράς πόντων του MULTIRAMA REWARDS CLUB στο my club Public: Η διαδικασία μεταφοράς πόντων της κάρτας του MULTIRAMA REWARDS CLUB, ισχύει αποκλειστικά στα καταστήματα PUBLIC. Κάθε μέλος του ΜULTIRAMA REWARDS CLUB έχει τη δυνατότητα μεταφοράς των πόντων που έχει συλλέξει με τη χρήση της κάρτας ΜULTIRAMA REWARDS CLUB, στα καταστήματα Public. Βασική προϋπόθεση για τη μεταφορά των πόντων του ΜULTIRAMA REWARDS CLUB στα καταστήματα Public, είναι η ένταξη του μέλους του ΜULTIRAMA REWARDS CLUB στο πρόγραμμα my club Public, η προσκόμιση της κάρτας ΜULTIRAMA REWARDS CLUB η επίδειξη της αστυνομικής ταυτότητας για να διενεργηθεί έλεγχος ταυτοπροσωπίας. 15.1 Βασική προϋπόθεση για τη δυνατότητα μεταφοράς των πόντων του MULTIRAMA REWARDS CLUB είναι η τήρηση των όρων του άρθρου δεκαπέντε (15). Το μέλος δύναται να μεταφέρει τους πόντους του ΜULTIRAMA REWARDS CLUB στο my club Public υποβάλλοντας το αίτημα του, μέσω της αίτησης μεταφοράς πόντων του MULTIRAMA REWARDS CLUB στο my club Public. Οι πόντοι του MULTIRAMA REWARDS CLUB θα μεταφερθούν στην κάρτα my club Public. 15.2 Απενεργοποίηση κάρτας MULTIRAMA REWARDS CLUB: Με την μεταφορά των πόντων της κάρτας MULTIRAMA REWARDS CLUB στην κάρτα my club Public, το μέλος έχει τη δυνατότητα να προβεί σε απενεργοποίηση της κάρτας ΜULTIRAMA REWARDS CLUB. Με την επιλογή της απενεργοποίησης πλέον το μέλος θα συλλέγει και θα εξαργυρώνει του πόντους του με αγορές αποκλειστικά από τα καταστήματα Public με την κάρτα my club Public σύμφωνα με τα προνόμια my club Public που περιγράφονται στο άρθρο (15.3). 15.3 Συλλογή πόντων με την κάρτα my club Public: Με τη χρήση της κάρτας my club Public, τα μέλη συλλέγουν 1 πόντο για κάθε 1€ αγορών σε βιβλία, cd /dvd, παιδικά παιχνίδια και γραφική ύλη και για κάθε 2€ αγορών σε τεχνολογία και gaming.. Η κλίμακα εξαργύρωσης είναι η παρακάτω.

 

Σύνολο πόντων Αξία εξαργύρωσης πόντων
700 πόντοι 15€
1000 πόντοι 25€
2000 πόντοι 50€
3000 πόντοι 75€
4000 πόντοι 100€

 


16. Η συμμετοχή στο MULTIRAMA REWARDS CLUB προϋποθέτει την ανεπιφύλακτη αποδοχή όλων των ανωτέρω όρων. 17. Η RETAIL WORLD A.E διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει οποιονδήποτε από τους παρόντες όρους ή τις προσφορές της χωρίς προηγούμενη ενημέρωση του κατόχου της κάρτας και χωρίς να απαιτείται η συγκατάθεσή του, με σχετική ανακοίνωσή μέσω της ιστοσελίδας της, κατά την απόλυτη αυτής κρίση, για οποιοδήποτε λόγο ή αν αυτό επιβληθεί με απόφαση Διοικητικής ή Δημόσιας Αρχής. Οι παροχές του προγράμματος αναφέρονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση της εταιρείας www.multirama.gr . Η ανωτέρω αποτελεί την τελευταία έκδοση των όρων του ΜULTIRAMA REWARDS CLUB, ισχύει από 16/05/2014 και καταργεί κάθε προηγούμενη έκδοση όρων. Τα μέλη του MULTIRAMA REWARDS CLUB θα πρέπει να επισκέπτονται σε τακτά χρονικά διαστήματα την ιστοσελίδα www.multirama.gr για να ενημερώνονται για τυχόν τροποποιήσεις, καθώς και για την τελευταία ισχύουσα έκδοση των άνω όρων. Οποιαδήποτε τροποποίηση καταργεί κάθε προηγούμενη έκδοση όρων.